| 0-15 | 15-16 |

PRV 2. Výzva

Zkrácený název projektu: Cukrárna

Žadatel: Martina Špicarová

Anotace projektu:

Záměrem projektu bylo do nově otevřeného provozu cukrárny s výrobnou v obci Hvozdnice pořídit auto na rozvoz cukrářských výrobků. Cukrárna s výrobnou nabízí nejen možnost posezení, ale i výrobu kvalitních cukrářských výrobků vlastní výroby. Výrobna je zařízena také na výrobu studené kuchyně. Aby se potraviny nezkazily a byly hygienicky dopraveny k zákazníkům, bylo potřeba pořídit motorové vozidlo  kategorie N1 s chladící jednotkou. Výrobky budou rozváženy po území MAS, která čítá 63 obcí.

| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 3737 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

PRV 1. Výzva

Zkrácený název projektu: Dílna pro opravy a údržbu zemědělské, komunální a speciální

                                               techniky

Žadatel: STATEK KYDLINOV s.r.o.

Anotace projektu:

Předmětem projektu bylo vybudování dílny pro opravy a údržbu zemědělské, komunální a speciální techniky při využití stávajícího objektu žadatele v obci Světí u Hradce Králové. Vlastní záměr byl založen na propojení nově zbudovaných prostor se stávajícími prostory. V rámci provedení projektu došlo k přístavbě v souběhu se stavebními úpravami stávajícího objektu. Záměr byl realizován za účelem modernizace a rozšíření budovy v areálu žadatele a její přetvoření na opravárenskou dílnu pro odběratele opravárenských služeb. Nová dílna bude využívána pro opravy a údržbu zemědělské, komunální a speciální techniky. Projekt zahrnuje stavební práce a nákup vybavení dílny.


| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 1091 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

PRV 1. Výzva

Zkrácený název projektu: Modernizace - ZAS Mžany, a.s.

Žadatel: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.

Anotace projektu:

Žadatel žádal o dotaci na dodávku stroje - secí stroj a stavební práce - rekonstrukce střech. Secí stroj o záběru 6 m, který umožní setí  do strniště, po orbě, nebo v systému redukovaným obděláváním půdy, tj. do mulče, do krycí plodiny, atd. a tím samotný secí stroj umožní i půdoochranné opatření. Secí stroj umožní zaset od malých semen až po velká semena. Rekonstrukce střech (výměna krytiny) je zaměřena na střediska Sovětice a Třesovice. Ve středisku Sovětice byla realizována výměna krytiny na části střechy u kravína  K 96 (přípravna), vč. výměny střešních latí. Ve středisku Třesovice byla realizována výměna krytiny na střeše pro skladování obilí. Zároveň byla vyměněna krytina včetně latí na kravíně - K 96, ve středisku Třesovice.

 

| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 1723 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

PRV 1. Výzva

Zkrácený název projektu: Obráběcí centrum

Žadatel: AURA truhlářství s.r.o.

Anotace projektu:

V rámci projektu bylo pořízeno nové obráběcí centrum. Vytvořena byla nová služba, a to opracování nábytkových dílců dalším truhlářům v regionu, kteří takový stroj z finančních důvodů nemohou vlastnit. A dále i ostatním lidem, kteří budou mít zájem o rychlé a přesné opracování svých nábytkových dílců.

| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 1005 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

PRV 1. Výzva

Zkrácený název projektu:  Rekonstrukce skladu produktů RV a vlastních krmiv a steliv a nákup radličkového kypřiče

Žadatel: Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Anotace projektu:

Projekt řešil rekonstrukci skladu produktů RV, vlastních krmiv a steliv. Rekonstrukce zejména řešila výměnu střešní krytiny o výměře 1050 m2, doplnění poškozených vaznic, montáž nové střešní krytiny a klempířských prvků, zazdění stávajících oken - 4 m3 zdiva, oprava omítek o výměře do 100 m2 a celkový nátěr o výměře 896 m2. Zároveň jsme zakoupili radličkový kypřič, který nám umožní zpracování půdy s min. záběrem 5 m, s výměnnými pracovními orgány, s dvojitým utužovacím válcem a pracovní hloubkou od 5 do 20 cm.

 

| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 1591 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

PRV 1. Výzva

Zkrácený název projektu: Rekonstrukce haly Boharyně

Žadatel: ZS Kratonohy a.s

Anotace projektu:

Předmětem projektu byla rekonstrukce skladovací haly o rozměrech 52 x 18 m v areálu společnosti ZS Kratonohy a.s. Projekt zahrnoval rekonstrukci střechy v rozsahu 780m2 nové krytiny z Al. plechů, dále rekonstrukci podlah celé haly o rozměrech 52 x 18m, vnitřní zpevnění stávající cihelné vyzdívky mezi nosnými ocelovými sloupy v rozsahu 240m2 (stěny z betonových bednících tvárnic a betonu - tzv. ztracené bednění, výztuže nadzákladových zdí z betonářské oceli), úpravy vnějších povrchů, tj. nové omítky a nátěry vnitřních ocelových konstrukcí, a v neposlední řadě novou elektroinstalaci v rozsahu stávajícího rozvodu. Projekt jako celek po realizaci slouží zejména potřebám rostlinné výroby a doplňkově i živočišné výroby, jejímž hlavním a převládajícím předmětem činnosti je zemědělská prvovýroba.


| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 1049 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 3. Výzva – Vzdělávání

Zkrácený název projektu: Venkovní učebna u ZŠ Stěžery    

Žadatel: Obec Stěžery

Anotace projektu:

Projekt řešil výstavbu bezbariérové venkovní učebny přírodních věd v areálu Základní školy a mateřské školy Stěžery, jako zajištění vhodného prostředí pro vzdělávání dětí při vhodných venkovních klimatických podmínkách. Pořízení jejího vybavení - osazení lavicemi po obvodu venkovní učebny, rekultivaci okolního terénu a následnou výsadbu zeleně. Dále pořízení nových výukových pomůcek k obohacení výuky přírodních věd.


| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 2198 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 3. Výzva – Vzdělávání

Zkrácený název projektu: HOŘINĚVES ZÁKLADNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP A

     PŘÍRODNÍ UČEBNA

Žadatel: Obec Hořiněves

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření odborných učeben pro komplexní rozvoj žáků. Byla nutná rekonstrukce prostor základní školy se vznikem dvou odborných učeben přírodovědných předmětů a počítačových dovedností, příslušným zázemím a bezbariérovým zpřístupněním učeben včetně vnitřního vybavení a vzniku nové přírodní učebny ve venkovním prostoru školní zahrady ZŠ.

 

| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 2187 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 3. Výzva – Vzdělávání

Zkrácený název projektu: Novostavba venkovní učebny u ZŠ Dohalice

Žadatel: Obec Dohalice

Anotace projektu:

Projekt řešil vybudování nové venkovní učebny v areálu ZŠ Dohalice. Tato učebna bude využívána v jarních a podzimních měsících pro výuku, činnost školní družiny a také k mimoškolní zájmové činnosti dětí (různé zájmové kroužky). Zřizovatel - Obec Dohalice a vedení školy, mají zájem zkvalitnit výuku především přírodních věd, a přiblížit ji současným moderním trendům ve vzdělávání a vytvářet podmínky pro plnohodnotné vzdělávání všech žáků bez výjimky.


| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 2528 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 2. Výzva – Hasiči

Zkrácený název projektu: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice Lhota pod Libčany

Žadatel: Obec Lhota pod Libčany

Anotace projektu:

Projekt řešil modernizaci Hasičské zbrojnice v obci Lhota pod Libčany, která je určena pro výkon služby členů JSDH obce. V rámci provedených stavebních úprav byla realizována vestavba hygienického zázemí, vybudována vodovodní přípojka, provedeno napojení kanalizace z objektu na stávající kanalizaci a instalována technologie na odsávání výfukových plynů požárních vozidel a vyměněna 2 vrata pro výjezd hasičských vozidel.

| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 2070 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 2. Výzva – Hasiči

Zkrácený název projektu: Zázemí pro hasiče

Žadatel: Obec Mžany

Anotace projektu:

Předmětem projektu bylo rozšíření prostor hasičské zbrojnice do 2.NP budovy OÚ Mžany, a to změnou užívání těchto prostor na nové zázemí jednotky. Efektivnější práce jednotky se projevila ve zvýšení ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. V dané lokalitě se jedná o extrémní sucho a havárie nebezpečných látek.

| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 2022 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 2. Výzva – Hasiči

Zkrácený název projektu: Modernizace hasičské budovy v Nechanicích

Žadatel: Město Nechanice

Anotace projektu:

Modernizace budovy požární zbrojnice v Nechanicích byla realizována za účelem dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob, vyšší ochrany majetku a hospodářských aktivit, a to ve vazbě na nová rizika spojená s výskytem mimořádných událostí způsobených změnami klimatu - suchem. Stavební úpravy byly navrženy tak, aby budova zbrojnice lépe odolávala účinkům těchto událostí, a aby i v případě jejich výskytu byly zajištěny adekvátní podmínky pro rychlý a kvalitní zásah JPO II Nechanice.


| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 2108 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 1. Výzva – Bezpečnost dopravy

Zkrácený název projektu: Stezka pro pěší a cyklisty Sadová

Žadatel: Obec Sadová

Anotace projektu:

Předmětem projektu byla výstavba stezky pro pěší a cyklisty, která přispěla k propojení obcí Sovětice, Sadová a Mžany. Realizací došlo ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a pěších. Pohyb pěších a cyklistů přímo po komunikaci představuje bezpečnostní riziko, neboť je zde nezanedbatelná intenzita dopravy a vozidla jezdí poměrně vysokou rychlostí. Cílem projektu bylo vybudovat stezku pro pěší a cyklisty, která by v první řadě přivedla bezpečně občany do Sadové k vlakovým a autobusovým spojům.

 

| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 2020 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 1. Výzva – Bezpečnost dopravy

Zkrácený název projektu: Stezka pro pěší a cyklisty Sovětice

Žadatel: Obec Sovětice

Anotace projektu:

Stezka slouží pro dopravu pěších a cyklistů k hlavním dopravním cílům (zejména vlaková zastávka Sadová) mezi obcemi Sovětice a Sadová. Cílem projektu bylo vytvořit stezku pro cyklisty a  zamezit tak rizikům, spojeným s hustotou dopravy a faktorům, kdy hlavně v ranních a večerních hodinách za snížené viditelnosti hrozí riziko srážky automobilu s chodcem, či cyklistou. Projekt cyklostezky byl budován na značené cyklotrase Sadová – Sovětice. Samotná cyklotrasa pokračuje dále po silnici III/32539 směrem na Velký Vřešťov KČT 4292.

| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 1999 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

IROP 1. Výzva – Bezpečnost dopravy

Zkrácený název projektu: Rekonstrukce chodníků v obci Urbanice, Etapa I

Žadatel: Obec Urbanice

Anotace projektu:

Cílem projektu bylo vybudování nového a rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Urbanice, které propojilo severozápadní část obce s centrem, a zajistila napojení na již existující chodníky směrem k sousední obci Praskačka, kde se nachází občanská vybavenost i zastávky hromadné dopravy. Chodníky jsou využívány jak obyvateli obce Urbanice, kteří jezdí za prací či do vzdělávacích institucí, tak i lidé, kteří do Urbanic dojíždějí za prací.


| Autor: | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 2086 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-16 |

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.