Základní informace o MAS

Název Hradecký venkov o.p.s.
Dokumenty Statut o.p.s. 2018 (398 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2016 (400 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2015 (842 kB, .pdf)
Zakladatelská smlouva - 2015 (308 kB, .pdf)
Název MAS Místní akční skupina Hradecký venkov
Zkrácený název MAS Hradecký venkov
Registrační číslo MAS 08/005/41100/452/000127
Region NUTS II Severovýchod
Zastoupení Ing. Jana Rejlová, ředitelka
Právní forma Obecně prospešná společnost
Sídlo Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Identifikační číslo 275 17 730
Bankovní spojení 1092053349/0800 Česká spořitelna a.s.
Datum vzniku 27. 6. 2007
Kontakt kancelar.mas@seznam.cz
ID datové schránky z8zdm5p
Web www.hradeckyvenkov.cz
www.mashradeckyvenkov.cz

 

Organizační struktura MASKontrolní komise - kontrolní orgán MAS

 1. Členové kontrolní komise musí být voleni z partnerů MAS.
 2. Kontrolní komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
 3. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolní komise rovné.
 4. Je-li členem kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 5. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
 6. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu MAS (Plénu) o výsledcích své kontrolní činnosti.
 7. Do její kompetence spadá zejména:
  • projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, dohlížení na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD; nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrola v nich obsažených údajů;
  • svolávání mimořádných jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS;
  • Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS;
  • Zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD, tedy zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu (Plénu) indikátorový a evaluační plán SCLLD.


Organizační struktura MAS ke stažení ve formátu PDF (velikost 279 Kb).

 

Mapa území

Mapa MAS

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek

Banner

2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.