Základní informace o MAS

Název Hradecký venkov o.p.s.
Dokumenty Statut o.p.s. 2018 (398 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2016 (400 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2015 (842 kB, .pdf)
Zakladatelská smlouva - 2015 (308 kB, .pdf)
Název MAS Místní akční skupina Hradecký venkov
Zkrácený název MAS Hradecký venkov
Registrační číslo MAS 08/005/41100/452/000127
Region NUTS II Severovýchod
Zastoupení Ing. Jana Rejlová, ředitelka
Právní forma Obecně prospešná společnost
Sídlo Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Identifikační číslo 275 17 730
Bankovní spojení 1092053349/0800 Česká spořitelna a.s.
Datum vzniku 27. 6. 2007
Kontakt kancelar.mas@seznam.cz
ID datové schránky z8zdm5p
Web www.hradeckyvenkov.cz
www.mashradeckyvenkov.cz

 

Organizační struktura MASProgramový výbor - rozhodovací orgán MAS

 1. Členové Programového výboru musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
 2. Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné.
 3. Je-li členem Programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 4. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
 5. Programový výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
 6. Do kompetence Programového výboru dále spadá:
  • distribuuje veřejné finanční prostředky;
  • schvaluje SCLLD;
  • schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů;
  • schvaluje rozpočet MAS;
  • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD;
  • schvaluje výzvy k podávání žádostí;
  • schvaluje vnitřní předpisy MAS;
  • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise;
  • rozhoduje o počtu a zaměření zájmových skupin v souladu s SCLLD;
  • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS;
  • minimálně jedenkrát ročně svolává Plénum MAS.


Organizační struktura MAS ke stažení ve formátu PDF (velikost 279 Kb).

 

Mapa území

Mapa MAS

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek

Banner

2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.