Základní informace o MAS

Název Hradecký venkov o.p.s.
Dokumenty Statut o.p.s. 2020 (268 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2018 (398 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2016 (400 kB, .pdf)
Statut o.p.s. 2015 (842 kB, .pdf)
Zakladatelská smlouva - 2015 (308 kB, .pdf)
Název MAS Místní akční skupina Hradecký venkov
Zkrácený název MAS Hradecký venkov
Registrační číslo MAS 08/005/41100/452/000127
Region NUTS II Severovýchod
Zastoupení Ing. Jana Rejlová, ředitelka
Právní forma Obecně prospešná společnost
Sídlo Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice
Identifikační číslo 275 17 730
Bankovní spojení 1092053349/0800 Česká spořitelna a.s.
Datum vzniku 27. 6. 2007
Kontakt mas.hradeckyvenkov@gmail.com
ID datové schránky z8zdm5p
Web www.hradeckyvenkov.cz
www.mashradeckyvenkov.cz

 

Organizační struktura MASProgramový výbor - rozhodovací orgán MAS

 1. Členové Programového výboru musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
 2. Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné.
 3. Je-li členem Programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 4. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
 5. Programový výbor volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
 6. Do kompetence Programového výboru dále spadá:
  • distribuuje veřejné finanční prostředky;
  • schvaluje SCLLD;
  • schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů;
  • schvaluje rozpočet MAS;
  • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD;
  • schvaluje výzvy k podávání žádostí;
  • schvaluje vnitřní předpisy MAS;
  • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise;
  • rozhoduje o počtu a zaměření zájmových skupin v souladu s SCLLD;
  • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS;
  • minimálně jedenkrát ročně svolává Plénum MAS.


Organizační struktura MAS ke stažení ve formátu PDF (velikost 279 Kb).

 

Mapa území

Mapa MAS

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.